با تیم ما ملاقات کنید

هیئت مدیره ما

سارا هرمزی نژاد

رئیس هیئت مدیره

محمد هرمزی نژاد

عضو هیئت مدیره

رضا فاطمی

مدیر عامل