حضور میزبان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور میزبان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست