سه شنبه، 3 مهر 1397

بازديد جناب آقاى مهندس گرجى مدير اسبق بازرگانى پتروشيمى مارون و معاون اسبق دفتر توسعه صنايع پائين دستى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران از غرفه ى شركت ستاره ميزبان پارسیان

بازديد جناب آقاى مهندس گرجى مدير اسبق بازرگانى پتروشيمى مارون و معاون اسبق دفتر توسعه صنايع پائين دستى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران از غرفه ى شركت ستاره ميزبان پارسیان

سه شنبه , 3 مهر ۱۳۹۷

بازدید جناب آقای حسام منصوری از مديران شركت بادوك از غرفه شرکت ستاره ميزبان پارسیان

بازدید جناب آقای حسام منصوری از مديران شركت بادوك از غرفه شرکت ستاره ميزبان پارسیان

چهار شنبه، 4 مهر 1397

بازدید جناب آقاى امير منصور شيرازيان، مدير عامل شركت نايلون سپيد از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید جناب آقاى امير منصور شيرازيان، مدير عامل شركت نايلون سپيد از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

چهارشنبه , 4 مهر ۱۳۹۷

بازدید جناب آقای دکتر داوری مدیر عامل محترم شرکت شمس پلاست طب از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید جناب آقای دکتر داوری مدیر عامل محترم شرکت شمس پلاست طب از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

پنج شنبه، 5 مهر 1397

بازديد جناب آقاى مهندس سيد رحيم شريف موسوى مديرعامل اسبق شركت پتروشيمى مارون و از مديران نام آشناى صنعت پتروشيمى از غرفه ى شركت ستاره ميزبان پارسيان

بازديد جناب آقاى مهندس سيد رحيم شريف موسوى مديرعامل اسبق شركت پتروشيمى مارون و از مديران نام آشناى صنعت پتروشيمى از غرفه ى شركت ستاره ميزبان پارسيان

پنج شنبه , 5 مهر ۱۳۹۷

بازدید جناب آقاى جعفر زوار مديرعامل محترم شركت نفت انرژى ارژن ؛ بزرگترين توليد كننده انواع بشكه هاى پلاستيكى در شرق كشور از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید جناب آقاى جعفر زوار مديرعامل محترم شركت نفت انرژى ارژن ؛ بزرگترين توليد كننده انواع بشكه هاى پلاستيكى در شرق كشور از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان