1 مهر 1398

بازدید جناب آقای ركن الدين جوادي معاون اسبق وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید جناب آقای ركن الدين جوادي معاون اسبق وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

1 مهر 1398

حضور جمعی از فعالان حوزه صنعت پلاستیک در غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

حضور جمعی از فعالان حوزه صنعت پلاستیک در غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

1 مهر 1398

بازدید جناب آقای هاشمی نماینده محترم پخش در استان هرمزگان از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

 بازدید جناب آقای هاشمی نماینده  محترم پخش در استان هرمزگان از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

2 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

2 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

2 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

2 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

3 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

3 مهر 1398

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان