انواع کیسه فریزر

کیسه فریزرهای ستاره میزبان پارسیان

با کیفیت و دارای پرفراژ عالی

کیسه فریزر میزبانکیسه فریزر میزبان
 کیسه فریزر ۲۰۰برگ رولی میزبان با بسته بندی شیک و کیفیت بالا کیسه فریزر ۲۰۰برگ رولی میزبان با بسته بندی شیک و کیفیت بالا
کیسه فریزر میزبانکیسه فریزر میزبان
 کیسه فریزر ۲۰۰برگ رولی میزبان با بسته بندی شیک و کیفیت بالا کیسه فریزر ۲۰۰برگ رولی میزبان با بسته بندی شیک و کیفیت بالا